Dr. Vinaya Prabha

Psychologist, 15 years
Counselling Psychologist, PhD
,

About

Dr. Vinaya Prabha has done Counselling Psychologist, PhD. Dr. Vinaya Prabha has 15 years of experience.

More Psychologist in